Firma Karel HUBKA spol. s.r.o.

Správa nemovitostí

Zde naleznete seznam námi nabízených služeb včetně aktuálních cen.

Seznam služeb

Komplexní správa domů

Náš kompletní servis pro zákazníky zahrnuje zejména:

-
zajištění dodávky vody a odvodu odpadních vod
              uzavření smlouvy s vodovody a kanalizacemi o dodávce vody a její úhrada dle skutečné                  dodávky
-
zajištění dodávky el. energie pro dům jako celek a do společných prostor
              uzavření smlouvy s Pražskou energetikou a.s. o dodávce el. energie a její úhrada dle                  skutečné dodávky
-
zajištění provozu společné tel. antény (STA), nebo její obnovení
-
zajištění dodávky tepla u domů napojených na centrální vytápění
-
odvoz odpadu, který je sjednán s místě příslušnou firmou
-
zajištění dodávky plynu
              uzavření smlouvy s Pražskou plynárenskou a.s. o dodávce plynu do spol. prostor domu                          (zpravidla prádelny), nebo do nebytových prostor a její úhrada dle skutečné dodávky
-
pojištění domu dle přání majitele
              zde se zpravidla uzavírá povinné pojištění odpovědnosti za majitele, případně pojištění                  celého domu jako celku (proti živlu, vandalismu...)
-
přiznání a úhrada daně z nemovitostí za vlastníka (jen u nerozdělených domů)
-
vedení účetnictví v domu podle požadavků
             zde se odlišuje zdali vlastník nemovitosti je účetní jednotkou nebo nikoliv
-
pravidelné inspekce v domě, bytech a nebytových prostorách
-
pasportizace domu, bytů a nebytových prostor
-
vyhotovení zaměření domu pro účely stavebního řízení nebo pro rozdělení domu na byty                         a nebytové prostory dle zák. 79/94Sb
-
příprava Prohlášení vlastníka a jeho realizace nebo jeho změny
-
údržba domu a spol. prostor
-
zajištění provozu výtahu (opravy, revize, vyproštění)
-
kontrola plateb od nájemníků a včasné informování vlastníka o nájemnících, kteří neplní                  povinnosti vyplývající z nájemních smluv
-
předpis a kontrola plateb od spoluvlastníků domu
-
příprava podkladů pro vymáhání pohledávek
-
označení správce na viditelném místě v domě
-
zajištění povinných revizí
              rozvody plynu, el. energie, hromosvody, hasící zařízení, výtah...podléhají pravidelným                  revizím, které zajišťujeme i s následným odstraněním závad dle pokynů vlastníků
-
zajištění výběru maximálního nájemného a pravidelné zvyšování dle příslušných předpisů u                  bytů s regulovaným nájmem
-
zřízení a vedení účtu pro dům
-
správa společných finančních fondů (fondy oprav, údržby...)
-
rekonstrukce účetních podkladů při jejich neexistenci po předání domu (např. při koupi                  domu od problémového vlastníka (správce), ztrátě...)
-
svolávání společenství vlastníků domu u rozdělených domů, včetně vyhotovení zápisu
-
vyúčtování služeb pro uživatele a spoluvlastníky v řádném termínu
-
vyúčtování výnosů pro vlastníky dle dohody pro daňové účely
-
vedení evidence nákladů
-
zajištění bytových náhrad
-
pronajímání bytů a nebytových prostor dle přání majitele

 

 

Správa domů